• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

موضوع جشنواره

جشنواره «عشق و دوستي» موسسه بین‌المللی زايش و بالش، بر اساس ديدگاه و اهداف موسسه، به صورت فصلي برگزار می‌گردد. این جشنواره با عنایت به اهداف مشخص شده برای آن در دو حوزه گسترش آگاهي و کاربردی، چگونه زيستن انسان در جهان هستي از حیث سازمانی به گونه‌ای تعریف شده تا از بيشترين پشتيباني مراکز پژوهشی- آموزشی فعال در گستره دانش انسانی برخوردار باشد؛ و همينطور تمام فعاليتها را در بخشهاي گوناگون شامل باشد. برای این منظور تجارب ارزنده جشنواره‌های بین‌المللی و دیدگاهها و پیشنهادهای ارایه شده از سوی مردم و كارشناسان را مورد توجه قرار داده و در طراحی جشنواره به کار مي‌گيريم. افزون بر آن، کلیه نهادهای ذيربط به صورت موثر جهت مشارکت در سیاستگذاری جشنواره فراخوانده مي‌شوند؛ که در مجموع، تلاشی فراگیر و اقدامی جمعــی را برای شناسایی و تقدیر از برگزیدگان، شکل دهيم.
جشنواره بنا به تعریف «يكي براي همه و همه براي يكي» ، همه را بدون هيچگونه محدوديت سني به اين رقابت دعوت كرده و از حیث قلمرو جغرافیایی سراسر سياره زمين را پوشش می‌دهد. جشنواره عشق و دوستي موسسه بين المللي زايش و بالش خاستگاه و رهيافت سنجيده‌اي براي ارزش‌گذاري و اهميت بخشيدن به هويت انسان در جهان هستي است.

love god life عشق خدا اهورامزدا خانواده


موضوع جشنواره
موضوع جشنواره، گسترش آگاهي و کاربردی، چگونه زيستن انسان در جهان هستي و عشق و دوستي انسان به هستي است. آثار و فعاليتي در جشنواره پذیرش، ثبت، بررسی، ارزیابی و معرفی می‌شوند که واجد ویژگی «آثار پژوهشی» باشند و قالب ارائه آنها می‌تواند متفاوت باشد. در کنار اين،حوزه دیگری که متناسب با شرایط، امکان فعال‌سازی آن وجود دارد عبارت است از : نظریه‌پردازی


هدف كلي جشنواره را مي‌توان آماده سازي و تقويت زمينه‌هاي مساعد، توجه به ضرورت توليد دانش درخور نيازهاي بومي جامعه و ايجاد ظرفيت‌هاي انگيزشي و نوآوري در اين باره دانست.
ـ اهداف كلان و دراز‌مدت؛
• گسترش آگاهي چگونه زيستن انسان در جهان هستي
• بسترسازي توليد دانش
• عشق و دوستي انسان به هستي
• ايجاد نگرش مثبت به هويت انسان در جهان و هدايت و ايجاد انگيزه در استعدادهاي جوان
• شناسائي فرآيند هاي مطلوب و معرفي آن به عنوان الگو
• ايجاد فرصت هاي جديد كارآفريني
• ايجاد فرصت هاي جديد آموزشي (تمامي فعاليت هاي يادگيري و ياد دهي را شامل مي‌شود)
ـ اهداف كاربردي
• آماده سازي شرايط مناسب براي تشويق و هدايت استعدادهاي جوان به تحصيل و پژوهش
• كمك به كاربردي شدن دانش
• ايجاد يك گروه پژوهشگر براي اينكه مردم را وادار به صرفه جویی و رعایت استاندارد کند


الف. ضرورت تقويت هويت فراموش شده انسان
به‌رغم اينكه مبادي و متون مربوط به علوم انساني در فرهنگها از اعتبار ويژه‌اي برخوردار است، با اين حال طي ساليان اخير، به‌نحوي شاهد كاهش اين موقعيت، به‌ويژه با غلبه نسبي آموزه‌هاي غلط بر فضاي آموزش و كاهش عمق محتوايي معارف دانش انساني و سرانجام به حاشيه رفتن آن، پديداري ناميمون و بي‌اصالت كه مرزهاي هويت و معرفت را به مخاطره انداخته است. از اين رو، زنده كردن و گسترش آگاهي دانش انساني به ‌مثابه يك ضرورت جهاني در محور رويكرد بازنگري و درمان‌جوي در اين باره قرار مي‌گيرد. ضرورتي كه «جشنواره عشق و دوستي» با تأكيد برتقويت اصل «اعتباربخشي به هويت انسان با ايمان» آن را در دستور كار خود قرار مي‌دهد.

ب. ضرورت نظريه‌پردازي

نقش فزاينده و مؤثر دانش انساني در جهان ما را بر اين مي‌دارد كه روي ديگاه‌ها توجه خاصي داشته باشيم. آنها را بيابيم و رشد دهيم. جشنواره عشق و دوستي موسسه بين‌المللي زايش و بالش فرصتي براي انگيزش ايده‌پردازي و تقويت تمايل به طرح‌ريزي برنامه‌هاي پژوهشي متناسب با شرايط و مقتضيات روز آن است؛ فرصتي كه با تقويت روح پژوهش و ابتكار در تمام زمينه‌ها، جهت تقويت باور به گسترش دانش چگونه زيستن انسان در جهان هستي را در ميان پژوهشگران و دانشوران فراهم مي‌آورد. در اين باره، «جشنواره عشق و دوستي» را مي‌توان امكان و عامل انگيزه و انرژي‌آفرين دانست.

پ. باقي ماندن در پندار، گفتار و كردار نيك

افكار، گفتار و كردار ما مي‌تواند به ديگران و چيزهاي ديگر آسيب برساند و يا مي‌تواند به ديگران عشق و مهر برساند. بستگي دارد كه ما كدام يك از اين نوع افكار را در سر داشته باشيم.
ما بايد زندگي با عشق را دوباره زنده كنيم و محيطي صميمانه به دور از دغدغه‌ها براي خودمان و ديگر انسانها بوجود بياوريم. اين كار نياز به يك برنامه‌ريزي دقيق و پيكار مستمر دارد. كه من از روشی که در ديگاه زايش و بالش اشاره کردم، مي‌خواهم انسان را به اين هدف نزديك كنم. بر اين باور هستم كه این راه كمكهاي فراواني خواهد كرد كه ما بتوانيم از خودمان شناخت درست و ژرفي پيدا كنيم و تغييرات بزرگي در ساختار زندگي‌مان بوجود بياوريم؛ و تواناييهاي دروني‌مان را افزايش دهيم. به اين ترتيب مي‌توانيم دوباره متولد شويم و از زندگي كنوني كه سراسر سختي است خارج شويم.
تمام تلاش من این است که مردم را به کتاب خواندن تشویق کنم. خواندن کتاب كوششي براي همنوايي در فضاي عشق و آگاهي است به منظور درك متقابل و شناخت معناي «هستي» در راستاي زندگي.
زايش و بالش كوششي براي همنوايي در فضاي عشق، و آگاهي است به منظور درك متقابل و شناخت معناي «هستي» در راستاي زندگي در فضاي بالنده.


جشنواره عشق و دوستي موسسه بين‌المللي زايش و بالش به منظور تحقق اهداف بيان شده و اجراي بايسته وظايف مربوط، داراي ساختاري متشكل از سه ركن اصلي شامل رئيس جشنواره، دبير و دبيرخانه، و شوراي علمي است كه مشخصات آن به شرح زير مي‌باشد:
دبير جشنواره
بر كليه امور مربوط به حوزه علمي و اجرايي جشنواره اشراف داشته و مديريت كلان آن را عهده‌‌دار است. نقش اصلي و عملياتي دبيرخانة جشنواره آماده‌سازي، تدارك و مديريت اجرايي كليه امور و مراحل انجام و برگزاري جشنواره است.
وظايف و اختيارات دبير جشنواره
• فراهم نمودن امكانات در جهت هماهنگي و نظارت بر چگونگي بررسي عملي مقالات واصله
• شرکت در کلیه جلسات کمیته برگزاری و مشارکت و همکاری با آنان
• تهیه و انتشار فراخوان، اطلاعیه‌های مربوط به جشنواره پس از تایید مدیر موسسه (در اینترنت)
• نظارت و پیگیری بر انجام کلیه مکاتبات و ارسال مراسلات مربوط به جشنواره
• کد گزاری و طبقه بندی و بایگانی کلیه سوابق و پرونده های مربوط به امور جشنواره
• برنامه ریزی تدارک امور مربوط به دبیر خانه جشنواره در زمینه تشکیل پرونده جهت شرکت کنندگان ،شماره گذرای،دسته بندی ،دریافت طرح ها و ارسال آنها به بخش های علمی مربوط و پیگیری امور.
• مسئول امور پشتیبانی جشنواره و حدود اختیارات و وظایف
شوراي علمي جشنواره
اين شورا، مرجع اصلي تصميم‌گيري و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات علمي جشنواره در اجراي آئين‌نامه‌هاي مصوب مربوط به داوري و انتخاب برگزيدگان است. مفاد آئين‌نامه‌هاي داوري و ارزيابي آثار توسط اين شورا تصويب مي‌شود. شوراي علمي از طريق گروه‌هاي علمي به ارزيابي آثار اقدام مي‌كند. گروه‌هاي علمي اصلي‌ترين جايگاه كاركردي و عملياتي در فرايند داوري و انتخاب آثار برتر جشنواره را برعهده دارند. تمامي مراحل فرآيند گزينش آثار و افراد برگزيده در اين گروه‌ها انجام مي‌شود. هر گروه متشكل از 7 نفر عضو متخصص از اساتيد و محققان برجسته حوزه‌هاي علمي مربوط به موضوع كاري و تخصصي گروه است و زير نظر رئيس گروه فعاليت مي‌كند.


ادواری بودن: این جشنواره به صورت فصلي برگزار می‌شود.
بین‌المللی بودن: جشنواره براي تبادل آراي متفكران، دانشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و نهادهاي علمي و فرهنگي زمینه‌های لازم را فراهم می‌آورد، و در جهان معرفي می‌کند و آشنايي پژوهشگران جهان با دستاوردهاي جديد را تسهیل می‌نماید.
شفافیت فرایندها: نوع فعاليت‌ها و فرايند انجام آنها در جشنواره مدون و مصوب شده است تا از اعمال نظرهای غیر علمی پرهيز و بر پايه تصميمات كارشناسي اقدام شود.
جامعیت: در جشنواره عشق و دوستي جنبه‌های مختلف فعالیت‌های پژوهشی مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل برنامه‌های اصلی آن دارای تنوع است. عناوین برنامه‌های اصلی این موضوع را آشکار می‌کند كه جشنواره به اموري فراتر از «آثار پژوهشی» عنايت دارد و تمامي جوانب فعاليت‌هاي پژوهشي را در دستور كار خود قرار داده است.

عدالت در داوری

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایت