• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

موضوع جشنواره - پايه‌هاى جشنواره

جشنواره عشق و دوستي موسسه بين‌المللي زايش و بالش به منظور تحقق اهداف بيان شده و اجراي بايسته وظايف مربوط، داراي ساختاري متشكل از سه ركن اصلي شامل رئيس جشنواره، دبير و دبيرخانه، و شوراي علمي است كه مشخصات آن به شرح زير مي‌باشد:
دبير جشنواره
بر كليه امور مربوط به حوزه علمي و اجرايي جشنواره اشراف داشته و مديريت كلان آن را عهده‌‌دار است. نقش اصلي و عملياتي دبيرخانة جشنواره آماده‌سازي، تدارك و مديريت اجرايي كليه امور و مراحل انجام و برگزاري جشنواره است.
وظايف و اختيارات دبير جشنواره
• فراهم نمودن امكانات در جهت هماهنگي و نظارت بر چگونگي بررسي عملي مقالات واصله
• شرکت در کلیه جلسات کمیته برگزاری و مشارکت و همکاری با آنان
• تهیه و انتشار فراخوان، اطلاعیه‌های مربوط به جشنواره پس از تایید مدیر موسسه (در اینترنت)
• نظارت و پیگیری بر انجام کلیه مکاتبات و ارسال مراسلات مربوط به جشنواره
• کد گزاری و طبقه بندی و بایگانی کلیه سوابق و پرونده های مربوط به امور جشنواره
• برنامه ریزی تدارک امور مربوط به دبیر خانه جشنواره در زمینه تشکیل پرونده جهت شرکت کنندگان ،شماره گذرای،دسته بندی ،دریافت طرح ها و ارسال آنها به بخش های علمی مربوط و پیگیری امور.
• مسئول امور پشتیبانی جشنواره و حدود اختیارات و وظایف
شوراي علمي جشنواره
اين شورا، مرجع اصلي تصميم‌گيري و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات علمي جشنواره در اجراي آئين‌نامه‌هاي مصوب مربوط به داوري و انتخاب برگزيدگان است. مفاد آئين‌نامه‌هاي داوري و ارزيابي آثار توسط اين شورا تصويب مي‌شود. شوراي علمي از طريق گروه‌هاي علمي به ارزيابي آثار اقدام مي‌كند. گروه‌هاي علمي اصلي‌ترين جايگاه كاركردي و عملياتي در فرايند داوري و انتخاب آثار برتر جشنواره را برعهده دارند. تمامي مراحل فرآيند گزينش آثار و افراد برگزيده در اين گروه‌ها انجام مي‌شود. هر گروه متشكل از 7 نفر عضو متخصص از اساتيد و محققان برجسته حوزه‌هاي علمي مربوط به موضوع كاري و تخصصي گروه است و زير نظر رئيس گروه فعاليت مي‌كند.

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایت