• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

موضوع جشنواره - ضرورت برپايى و برگزارى

الف. ضرورت تقويت هويت فراموش شده انسان
به‌رغم اينكه مبادي و متون مربوط به علوم انساني در فرهنگها از اعتبار ويژه‌اي برخوردار است، با اين حال طي ساليان اخير، به‌نحوي شاهد كاهش اين موقعيت، به‌ويژه با غلبه نسبي آموزه‌هاي غلط بر فضاي آموزش و كاهش عمق محتوايي معارف دانش انساني و سرانجام به حاشيه رفتن آن، پديداري ناميمون و بي‌اصالت كه مرزهاي هويت و معرفت را به مخاطره انداخته است. از اين رو، زنده كردن و گسترش آگاهي دانش انساني به ‌مثابه يك ضرورت جهاني در محور رويكرد بازنگري و درمان‌جوي در اين باره قرار مي‌گيرد. ضرورتي كه «جشنواره عشق و دوستي» با تأكيد برتقويت اصل «اعتباربخشي به هويت انسان با ايمان» آن را در دستور كار خود قرار مي‌دهد.

ب. ضرورت نظريه‌پردازي

نقش فزاينده و مؤثر دانش انساني در جهان ما را بر اين مي‌دارد كه روي ديگاه‌ها توجه خاصي داشته باشيم. آنها را بيابيم و رشد دهيم. جشنواره عشق و دوستي موسسه بين‌المللي زايش و بالش فرصتي براي انگيزش ايده‌پردازي و تقويت تمايل به طرح‌ريزي برنامه‌هاي پژوهشي متناسب با شرايط و مقتضيات روز آن است؛ فرصتي كه با تقويت روح پژوهش و ابتكار در تمام زمينه‌ها، جهت تقويت باور به گسترش دانش چگونه زيستن انسان در جهان هستي را در ميان پژوهشگران و دانشوران فراهم مي‌آورد. در اين باره، «جشنواره عشق و دوستي» را مي‌توان امكان و عامل انگيزه و انرژي‌آفرين دانست.

پ. باقي ماندن در پندار، گفتار و كردار نيك

افكار، گفتار و كردار ما مي‌تواند به ديگران و چيزهاي ديگر آسيب برساند و يا مي‌تواند به ديگران عشق و مهر برساند. بستگي دارد كه ما كدام يك از اين نوع افكار را در سر داشته باشيم.
ما بايد زندگي با عشق را دوباره زنده كنيم و محيطي صميمانه به دور از دغدغه‌ها براي خودمان و ديگر انسانها بوجود بياوريم. اين كار نياز به يك برنامه‌ريزي دقيق و پيكار مستمر دارد. كه من از روشی که در ديگاه زايش و بالش اشاره کردم، مي‌خواهم انسان را به اين هدف نزديك كنم. بر اين باور هستم كه این راه كمكهاي فراواني خواهد كرد كه ما بتوانيم از خودمان شناخت درست و ژرفي پيدا كنيم و تغييرات بزرگي در ساختار زندگي‌مان بوجود بياوريم؛ و تواناييهاي دروني‌مان را افزايش دهيم. به اين ترتيب مي‌توانيم دوباره متولد شويم و از زندگي كنوني كه سراسر سختي است خارج شويم.
تمام تلاش من این است که مردم را به کتاب خواندن تشویق کنم. خواندن کتاب كوششي براي همنوايي در فضاي عشق و آگاهي است به منظور درك متقابل و شناخت معناي «هستي» در راستاي زندگي.
زايش و بالش كوششي براي همنوايي در فضاي عشق، و آگاهي است به منظور درك متقابل و شناخت معناي «هستي» در راستاي زندگي در فضاي بالنده.

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایت