• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

موضوع جشنواره - اهداف جشنواره

هدف كلي جشنواره را مي‌توان آماده سازي و تقويت زمينه‌هاي مساعد، توجه به ضرورت توليد دانش درخور نيازهاي بومي جامعه و ايجاد ظرفيت‌هاي انگيزشي و نوآوري در اين باره دانست.
ـ اهداف كلان و دراز‌مدت؛
• گسترش آگاهي چگونه زيستن انسان در جهان هستي
• بسترسازي توليد دانش
• عشق و دوستي انسان به هستي
• ايجاد نگرش مثبت به هويت انسان در جهان و هدايت و ايجاد انگيزه در استعدادهاي جوان
• شناسائي فرآيند هاي مطلوب و معرفي آن به عنوان الگو
• ايجاد فرصت هاي جديد كارآفريني
• ايجاد فرصت هاي جديد آموزشي (تمامي فعاليت هاي يادگيري و ياد دهي را شامل مي‌شود)
ـ اهداف كاربردي
• آماده سازي شرايط مناسب براي تشويق و هدايت استعدادهاي جوان به تحصيل و پژوهش
• كمك به كاربردي شدن دانش
• ايجاد يك گروه پژوهشگر براي اينكه مردم را وادار به صرفه جویی و رعایت استاندارد کند

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایت